Finansal Analiz, Rasyo Analizi ve Bilanço Analizi

Bu eğitimde amaçlanan katılımcıların finansal tablolar üzerinden analiz yapabilmelerini sağlayacak temel bilgilerin verilmesidir. Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu detaylı olarak ele alınacak ve 3 farklı analiz uygulaması yapılacaktır. Aynı zamanda farklı olayların bilanço ve gelir tablosuna etkisi ile temel UFRS uygulamalarının finansal tablolara etkisi üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda eğitimin amacı çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, üretim ve hizmet sektörlerinde temel finansal kararların alınmasında, bu kararların sonuçlarını etkileyen ve değerlendirilmesinde aktör olarak yer alan yöneticilerin ve akademisyenlerin katılımına uygun bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Finansal Tabloların Tanıtılması
  • Tabloların Bileşenleri
  • Bileşenler Neyi Temsil Eder?
  • Bileşenler Hangi Şartlar Altında Değişir?
  • Hangi Faaliyetler Tablolarda Ne Gibi Değişikliklere Yol Açar?
  • Tablolardaki Rakamları Hangi Noktaya Kadar ve Hangi Durumlarda Kontrol Etme Gücümüz Vardır? (Örnek: Şüpheli Alacak Ayırıp Ayırmama vb.)
 • 2. Bilanço
  • Varlıklar
  • Yükümlülükler
  • Özsermaye
 • 3. Gelir Tablosu
  • Özel Hesaplar: Alınan Avanslar, Peşin Ödenen Giderler
  • Gelir–Gider Tahakkukları
  • Amortisman
 • 4. Mali Analiz
  • Karşılaştırmalı Analiz
  • Eğilim Yüzdeleri Analizi
  • Trend Analizi
 • 5. Oran Analizi
  • Likidite Oranları
  • Mali Yapı Oranları
  • Etkinlik Oranları
  • Karlılık Oranları
  • Faaliyet Döngü Süresi Ve Nakit Döngü Süresi Hesaplaması
 • 6. Kaldıraç
  • Faaliyet Kaldıracı
  • Finansal Kaldıraç
  • Birleşik Kaldıraç
 • 7. Belli Başlı UFRS Uygulamalarının (Yeniden Değerleme vb.) Bilançoya Olan Etkisi
 • 8. Şirket Birleşmeleri, Şerefiye Oluşumu vb. Olağanüstü Hallerin Bilançoya Etkisi, Tespiti ve Değerlendirilmesi
 • 9. Genel Değerlendirme ve Sonuç

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Temel Finansal Analiz Eğitimi

Finansal kurumların, kredi değerlendirmelerini yaparken, reel sektörden alınan mali tabloların öncelikle doğru kayıtlandığının kontrolü ve düzeltmelerini yapabilmesi ve bu belge ve bilgileri doğru yorumlayabilmesi çok önemlidir. Bunun için de hem genel müdürlük, hem de bölge müdürlüklerindeki krediler ekiplerinin, ayrıca kurumsal, ticari ve Kobi portföy yöneten şube çalışanlarının yeterli düzeyde finansal analiz bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu eğitimde ilgili personelin gelişimi amacıyla, şirket mali tablolarının nasıl analiz edileceği, analiz teknikleri ve yorumlaması üzerinde durulacaktır. Diğer yandan reel sektördeki firmaların da, finansman personelinin ve yönetim kadrosunun finansal analiz konusunu bilmesi, firmalarının mali durumunu daha iyi görebilmesi ve etkin finansal yönetim yapabilmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu eğitim aynı zamanda finansman ve muhasebe departmanları çalışanları ve şirket yönetimlerinde görev alanlar için de önemli katkı sağlayabilecek içeriktedir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi

Aktif Pasif yönetimi bir kurumun aktifleri ve borçları arasında çeşitli uyumsuzluklar sonucunda ortaya çıkabilecek risklerin yönetilmesidir. Son yıllarda daha da büyük kazanan aktif pasif yönetimi eğitiminde katılımcılara, kurumun bilanço yapısından kaynaklanan risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesine ilişkin kullanılan yöntem ve modeller anlatılmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar, finansal risk yönetimi ve hazine yönetimi konularında genel bir bakış açısı kazanmaktadır. Yönetilmesi gereken risklerin, sadece piyasa riskleri olmadığı, aslında kurumun varlık ve yükümlülüklerinin yapısal uyumsuzlukları nedeni ile de ciddi risklerle karşı karşıya kalabildiği örneklerle açıklanmaktadır. Bu konuda alınacak önlemler ve kullanılabilecek yöntemler detaylı ve karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Finansal Kurumlar İçin Krediler Eğitimi

Finansal kurumlar, bilançolarındaki aktif kalitelerini yüksek tutabilmeleri için krediler portföyüne özel önem vermelidirler. Bunun için de hem genel müdürlükteki ve bölge müdürlüklerindeki krediler personelinin, hem de şube çalışanlarının yeterli düzeyde kredi bilgisine sahip olması ve müşteriler ile kredi ilişkilerini etkin bir şekilde yönetebilmesi gerekir. Bu eğitimde krediler ekipleri ve şubelerdeki personelin gelişimi amacıyla kredinin tanımı ve çeşitleri, her bir kredinin özellikleri, kullandırım süreçleri ve takibi, müşteriler ile kredi ilişkilerinin yönetimi gibi hususlar ele alınacaktır. Eğitimde ayrıca katılımcı kitlesinin talepleri doğrultusunda simüle bir müşteri bilançosu üzerinden kredi çalışması yapılabilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre3 gün

Verim Eğrisi Modelleme Teknikleri

Finansal piyasalarda Ürün fiyatlandırmaları ve değerleme yöntemleri zamanla karmaşıklaşmakta ve gelişmektedir. Bu eğitimde amaç faiz tahmininde enterpolasyıon ve verim eğrisi modellerinin anlaşılması ve uygulanabilir hale getirilmesidir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün