Finansal Kurumlar İçin Krediler Eğitimi

Finansal kurumlar, bilançolarındaki aktif kalitelerini yüksek tutabilmeleri için krediler portföyüne özel önem vermelidirler. Bunun için de hem genel müdürlükteki ve bölge müdürlüklerindeki krediler personelinin, hem de şube çalışanlarının yeterli düzeyde kredi bilgisine sahip olması ve müşteriler ile kredi ilişkilerini etkin bir şekilde yönetebilmesi gerekir. Bu eğitimde krediler ekipleri ve şubelerdeki personelin gelişimi amacıyla kredinin tanımı ve çeşitleri, her bir kredinin özellikleri, kullandırım süreçleri ve takibi, müşteriler ile kredi ilişkilerinin yönetimi gibi hususlar ele alınacaktır. Eğitimde ayrıca katılımcı kitlesinin talepleri doğrultusunda simüle bir müşteri bilançosu üzerinden kredi çalışması yapılabilecektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, özellikle bankalarda krediler personeli ve şube çalışanları başta olmak üzere, krediler konusunda bilgi sahibi olmak isteyen herkese yönelik bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Kredi Tanımı
 • 2. Kredilerin Türleri
  • Niteliklerine Göre Krediler (Nakit ve Gayrinakit Krediler)
  • Vadelerine Göre Krediler (Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Krediler)
  • Para Birimi Açısından Krediler (TL ve YP krediler)
  • Teminat Türüne Göre Krediler (Açık Krediler, Teminatlı Krediler)
  • Kullanım Türüne Göre Krediler (Yatırım Kredisi ve İşletme Kredileri)
  • Kaynak Açısından (Banka Kaynaklı, Fon Kaynaklı veya Dış Kaynaklı Krediler)
  • Bireysel Krediler (Konut, Taşıt, İhtiyaç, Kredi Kartı vs.)
 • 3. Teminat Türleri
 • 4. Finansal Kurumlarda Kredi Organizasyon Yapısı
  • Şube, Bölge ve Genel Müdürlük Kredi Ekiplerinin Yetki Seviyeleri
 • 5. Kredi Süreci
  • Kredi Pazarlama
   • Finansal Kurumun Kredi Politikalarının Değerlendirilmesi
   • Kredilendirilebilecek Sektörlerin Tespiti ve Analizi
   • Kredi Politikaları Kapsamında Müşteri Araştırmaları ve İhtiyaçlarının Tespiti
   • Etkin Müşteri Ziyaretleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Seçimi
   • Finansal Kurum Tarafından Talep Edilmesi Gereken Belge ve Bilgiler
  • Kredi Tahsis ve Kullandırım
   • Müşterinin Kredi Talebi ile Müşterinin Bulunduğu Sektörün, Faaliyet Döngüsünün, Kredi Ürün Tipinin, Nakit Akışlarının Uyumunun İncelenmesi
   • Müşterinin Riskinin Belirlenmesi ve Derecelendirilmesi
   • Müşterinin Riskliliğine Göre Kredi Kullandırımı
   • Limit ve Teminat Yapısının Belirlenmesi
  • Kredi İzleme
   • Kredi İzleme Kontrol Listelerinin Oluşturulması ve Takibi
   • Müşterinin Periyodik Derecelendirilmesi ve Risk Takibi
   • Finansal Kurumun Kredi Portföylerinin İzlenmesi ve Yorumlanması
   • Sorunlu Kredilerin Tespiti, Karşılık Ayrılması ve Yeniden Yapılandırılması
   • Geri Çağırma, Erken Ödeme, Temerrüt ve Fesih Koşulları
  • Kredi Takip
   • Dokümantasyonun Önemi
   • Genel Kredi Sözleşmelerinin ve Ek Protokollerin Temel İçeriği
   • Müşterinin Kredi Takibinden Kaçınma Yöntemleri ve Alınacak Karşı Aksiyonlar
 • 6. Banka Üst Yönetim İçin Kredi Takip ve Karar Yöntemleri
  • Finansal Kurumlarda Fon Transfer Fiyatlama (FTF) Politikaları
  • FTF'de Ceza-Ödül Mekanizmaları
  • Sektörel Bazda Aktif Yönetimi
 • 7. Devlet Politikalarının Kredi Yönetimine Etkileri
  • Makroekonomideki ve Para Politikalarındaki Gelişmelerin Finansal Kurumların Kredi Tahsis Süreçlerine Yansıtılması ve Rekabet Koşulları
  • Değişen Faiz Ortamında Kredi Maliyetinin Yönetilmesi
  • Uzun Vadeli Finansman Öncesi Maliye Politikalarının Etkilerinin Analizi
  • Finansal Kurumlarda Zorunlu Karşılık Uygulamalarının Kurumun Krediler Politikalarına Etkisi
 • 8. Kredi Riski
  • İçsel Skorlama Metodolojileri
  • Kredi Süreçlerinin Sermaye Yeterliliği Hesaplamalarına (PD, LGD, EAD) Etkisi
  • Erken Uyarı Sistemleri
 • 9. Sonuç ve Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Finansal Analiz, Rasyo Analizi ve Bilanço Analizi

Bu eğitimde amaçlanan katılımcıların finansal tablolar üzerinden analiz yapabilmelerini sağlayacak temel bilgilerin verilmesidir. Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu detaylı olarak ele alınacak ve 3 farklı analiz uygulaması yapılacaktır. Aynı zamanda farklı olayların bilanço ve gelir tablosuna etkisi ile temel UFRS uygulamalarının finansal tablolara etkisi üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda eğitimin amacı çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Temel Finansal Analiz Eğitimi

Finansal kurumların, kredi değerlendirmelerini yaparken, reel sektörden alınan mali tabloların öncelikle doğru kayıtlandığının kontrolü ve düzeltmelerini yapabilmesi ve bu belge ve bilgileri doğru yorumlayabilmesi çok önemlidir. Bunun için de hem genel müdürlük, hem de bölge müdürlüklerindeki krediler ekiplerinin, ayrıca kurumsal, ticari ve Kobi portföy yöneten şube çalışanlarının yeterli düzeyde finansal analiz bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu eğitimde ilgili personelin gelişimi amacıyla, şirket mali tablolarının nasıl analiz edileceği, analiz teknikleri ve yorumlaması üzerinde durulacaktır. Diğer yandan reel sektördeki firmaların da, finansman personelinin ve yönetim kadrosunun finansal analiz konusunu bilmesi, firmalarının mali durumunu daha iyi görebilmesi ve etkin finansal yönetim yapabilmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu eğitim aynı zamanda finansman ve muhasebe departmanları çalışanları ve şirket yönetimlerinde görev alanlar için de önemli katkı sağlayabilecek içeriktedir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Verim Eğrisi Modelleme Teknikleri

Finansal piyasalarda Ürün fiyatlandırmaları ve değerleme yöntemleri zamanla karmaşıklaşmakta ve gelişmektedir. Bu eğitimde amaç faiz tahmininde enterpolasyıon ve verim eğrisi modellerinin anlaşılması ve uygulanabilir hale getirilmesidir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi

Aktif Pasif yönetimi bir kurumun aktifleri ve borçları arasında çeşitli uyumsuzluklar sonucunda ortaya çıkabilecek risklerin yönetilmesidir. Son yıllarda daha da büyük kazanan aktif pasif yönetimi eğitiminde katılımcılara, kurumun bilanço yapısından kaynaklanan risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesine ilişkin kullanılan yöntem ve modeller anlatılmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar, finansal risk yönetimi ve hazine yönetimi konularında genel bir bakış açısı kazanmaktadır. Yönetilmesi gereken risklerin, sadece piyasa riskleri olmadığı, aslında kurumun varlık ve yükümlülüklerinin yapısal uyumsuzlukları nedeni ile de ciddi risklerle karşı karşıya kalabildiği örneklerle açıklanmaktadır. Bu konuda alınacak önlemler ve kullanılabilecek yöntemler detaylı ve karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün