Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim; özellikle kredi riskine ilişkin risk ağırlıklı varlık hesaplamalarından sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

 • 1. Basel II'de Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri
  • Standart Yaklaşım
  • Temel İDD
  • Gelişmiş İDD
  • Standart Yaklaşım ve İDD Yaklaşımları Arasındaki İlişki ve Paralel Kullanım
  • Standart Yaklaşım ve Karşı Taraf Kredi Riski Arasındaki İlişki
 • 2. Kredi Riski Standart Yaklaşımın Genel Yapısı
  • Temel Kavramlar
  • Kredi Riski Standart Yaklaşım Uygulanacak Alacak Portföyü
  • Bilanço İçi Varlıkların Risk Tutarının Belirlenmesi
  • Gayri Nakdi Kredilerin ve Taahhütlerin Risk Tutarının Belirlenmesi
   • Uygulanacak Krediye Dönüştürme Oranları
  • Türev Ürünlerin Risk Tutarının Belirlenmesi (Karşı Taraf Kredi Riski)
  • Repo-tipi İşlemlere, Menkul Kıymet Ödünç İşlemlerine ve Kredi Menkul Kıymet İşlemlerine İlişkin Uygulama
 • 3. Alacakların Risk Sınıflarına Ayrıştırılması ve Risk Ağırlıklarının Belirlenmesi
  • Önceliklendirme Şeması
  • Perakende Krediler ve Tanımı
  • KOBİ'lere Kullandırılan Krediler ve Tanımı
  • Kurumsal Krediler ve Tanımı
  • Yüksek Riskli Alacaklar ve Tanımı
  • Diğer Alacak Sınıfları ve Tanımları
 • 4. Kullanılacak Derecelendirme Notları
  • Derecelendirme Kuruluşlarının Seçimi
  • Derecelendirme Notlarının Kredi Kalitesi Kademelerine Eşleştirilmesi
  • Uzun Vadeli Derecelendirme Notu - Kısa Vadeli Derecelendirme Notu Kullanımı
  • Borçlunun Derecesinin - Alacağın Derecesinin Kullanımı
 • 5. Risk Ağırlıklı Varlıkların Hesaplanması ve Raporlanması
  • Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
   • KR5XX Formunda Raporlanması
  • Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılarak RAV Hesabı
   • KR5XX Formunda Raporlanması
 • 6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak

 • Seviyeİleri
 • Süre3 gün

Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri

Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması

Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün