Finansal Yönetim Eğitimleri

Şirketlerin yönetiminde ihtiyaç duyulan finansal bilgilere ve muhasebe bilgisine ilişkin çeşitli eğitimler vermekteyiz.

Diğer Reel Sektör Eğitimleri

Aktif Pasif Yönetimi: Reel Sektör Firmalarında Bilançonun ve Bilanço İçi Risklerin Yönetilmesi

MIS'in sistemlerinin en öenmli çıktısı Mali Tabloların neler olduğunun bilinmesi, analizinin yapılıp doğru yorumlanabilmesi, işletmenin sürdürülebilir büyümesi için en önemli kriterlerdendir. Bu eğitimde işletmeleri yöneten, yatırımlar için kredi kullanma kararı veren, finansman kuruluşlarıyla görüşmeleri yürüten, finans veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Stratejik Maliyet Muhasebesi

Üretim faaliyetlerinin verimli yönetimi ve buna bağlı fiyatlama politikalarının doğru yapılabilmesi için ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin doğru olarak belirlenmesi önemlidir. Bu süreç hem maliyet kalemlerinin doğru olarak saptanmasını hem de kullanılan yöntemin işletmenin üretim yapısını gözönünde bulunduran bir yöntem ile değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu eğitimin amacı katılımcılara maliyet unsurlarını pratikte kullanabilecekleri biçimde tanıtmak, uygulamada karşılaşacakları durumlar karşısında uygulayabilecekleri çözümleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda farklı maliyet muhasebesi belirleme yöntemleri arasında işletmenin kendisine ene uygun olan yöntemi belirlemesinde yardımcı olacak bilgiler aktarılacaktır.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Stratejik Yönetim Muhasebesi

Üretim faaliyetlerinin verimli yönetimi ve buna bağlı fiyatlama politikalarının doğru yapılabilmesi için ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin doğru olarak belirlenmesi önemlidir. En az maliyet rakamlarının doğru hesaplanması kadar bu sonuçları kullanarak yönetsel karar alma aşamaları da kritiktir. Bu aşamalarda Yönetim Muhasebesi esaslarının doğru olarak kullanılması, kar oranı ve satış fiyatı belirlerken, üretim yapıp yapmama kararları verirken, üretim satın alma ve satış süreçlerine hangi noktalarda müdahale edileceğini belirlerken önem kazanır. Bu eğitimle amaçlanan katılımcının bu konularda yapılan genel hatalara dikkatini çekmek, doğru yöntemleri uygulamalı şekilde göstermek ve farklı senaryolar altında yöntemleri kendi şirketlerinin yapısına nasıl uyarlayabilecekleri üzerine fikir vermektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

Üretim maliyetlerinin doğru hesaplanması işletme içi birçok noktada kritik rol oynar. Doğru satış fiyatı belirlemek, üretime devam, üretim şekline karar verme, fason olarak ürettirme vd. Tüm bunlara ilişkin kararları alırken çalışmalara doğru maliyet rakamı ile başlamadığımız noktada hatalı kararlar verilmektedir. Maliyet belirlenmesinde farklı yöntemler olmakla beraber Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi tüm işletmeyi üretim ve üretime destek olan unsurları ile beraber ele aldığı için uygulamada öne çıkmıştır. Diğer maliyetleme yöntemlerinde kafa karıştırıcı ve belirlenmesi zor olan noktalar FTM ile basit şekilde çözülebilmektedir. FTM özellikle karmaşık ve çok fazla unsurun rol oynadığı üretim ve ticaret faaliyetlerinin maliyet hesaplamalarını etkin bir şekilde çözebilmektedir. Bu eğitimimizde temel maliyet kavramları tanıtılacak, klasik maliyet yöntemlerinin yaratabileceği sorunlar gösterilecek ve uygulamalı olarak FTM yöntemi adım adım tanıtılacak, sonuçlar beraber yorumlanacaktır. Amaç katılımcıların kendi kurumlarında yöntemin uygulanması için kurulacak ekiplerde sorunsuz olarak görev alabilecek aşamaya gelmesidir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre1 gün

Finansçı Olmayanlar için Finans

Bu eğitimde amaçlanan katılımcıların finansal okur yazarlıklarını arttırmak ve finansal karar almada başarılarını arttırmaktır. Kişiler basitten karmaşığa birçok finansal karar almak, alınmış kararları incelemek ya da sonuçları değerlendirmek durumunda kalırlar. Finansçı Olmayanlar için Finans eğitiminde katılımcılara finansal karar alma süreçlerinde kullanmaları gerekecek finansal araç ve yöntemler tanıtılacaktır. Katılımcılar finansal karar alma sürecinde finans literatürünün hangi aracını kullanacakları bilgisini kazanacaklar ve temel yöntemleri kendileri uygulayabilir aşamaya geleceklerdir. Aynı zamanda eğitimin amacı çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Bütçe Yönetimi ve Bütçe Analizi

Gerek üretim gerek ticaret gerekse hizmet sektöründe çalışan kuruluşların en azından yıllık bütçe hazırlamaları bir gereklilik hatta bir zorunluluk. Kuruluşun gidişini finansal olarak kontrol edebilmek için elde en iyi gösterge bu hazırlanan bütçeler. Bütçeleme hem süreç yönetimi için hem sonuç analizleri için son derece faydalı araçlar. Farklı birimlerin ortak olarak üzerinden konuşabileceği bir finansal gösterge olması da bütçeyi ayrıca önemli kılıyor. Peki bütçe nasıl oluşturulur. Adımları nelerdir. Hangi bilgilere ne derece gerek duyulur. Hangi parçalar nasıl bir araya getirilir. İşte bu eğitimde bunlar ele alınacak. Ayrıca takip eden süreç nasıl analiz edilir ve yönetilir, hatalar genelde hang noktalarda yapılır ve etkileri ne boyutta olabilir. Bu noktalara da değinilecek. Katılımcılar sıfırdan bir işletmenin bilançosunu hazırlayacak, analiz edecek ve proforma finansala tablolara kadar olan süreci eğitimcinin supervizörlüğü altında gerçekleştireceklerdir. Amaç katılımcıların bir bütçe ekibine sorunsuz olarak eklemlenebilmeleri için gerekli ön bilgileri kazandırmaktır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Finansal Piyasalarda Monte Carlo Simülasyonu Uygulamaları

Bu eğitimin amacı katılılımcılara, türev ürün fiyatlanmasından, risk yönetimine, fiyat ve piyasa tahminlerinden, stres testi senaryo analizlerine, üretim planlamadan, satış tahminine kadar çok geniş bir yelpazede dünyada yaygın olarak kullanılan Monte Carlo simulasyonunun temel prensiplerini uygulamalı olarak anlatmaktadır. Yapılacak olan uygulamalarda kur tahmini, türev ürünlerin fiyatlanması, risk yönetimi, piyasaların tahmini gibi finansal uygulamalar öncelikli olacaktır. Böylece katılımcıların yaptıkları işlerde dünyaca kabul görmüş bazı modelleri kullanarak oluşturacakları sonuçları daha anlamlı hale getirmek amaçlanmaktadır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Finansal Analiz, Rasyo Analizi ve Bilanço Analizi

Bu eğitimde amaçlanan katılımcıların finansal tablolar üzerinden analiz yapabilmelerini sağlayacak temel bilgilerin verilmesidir. Bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu detaylı olarak ele alınacak ve 3 farklı analiz uygulaması yapılacaktır. Aynı zamanda farklı olayların bilanço ve gelir tablosuna etkisi ile temel UFRS uygulamalarının finansal tablolara etkisi üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda eğitimin amacı çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Muhasebe Uygulamalarının Finansal Etkisi

Bu eğitimde amaçlanan katılımcılara faaliyetleri muhasebeleştirirken yapacakları tercihlerin finansal tablolar üzerinde etkisini tanıtmaktır. Muhasebenin dünyası durağan değildir. Alınacak bir çok karar ile aslında dinamik bir yapıya sahiptir. Önemli olan karar alıcıların seçeneklerini bilmeleri ve seçimlerinin sonuçları hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Yapılacak seçimler firmaların ne kadar vergi verecklerini, dış paydaşlara nasıl bir resim çizmek istediklerini belirleyecektir. Aynı zamanda eğitimin amacı çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Talep, Satış ve Ekonomik Faktörlerin Tahmin Yöntemleri

Finans ve Planlama birimleri talep, satış tahminleri yaparak firmanın ürün/satış planlaması ile ilgili tahminler yapmaktadır. Bu eğitimde talep/satış tahmin teknikleri uygulamalı olarak katılımcılara anlatılacaktır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Şirketler İçin Krediler Eğitimi

Şirketler, iş modeli ve büyüme hedefleri ile uyumlu finansman yöntemlerini değerlendirmek, bankalarla kredi müzakerelerini etkin bir şekilde yönetebilmek, banka portföyünü oluşturmak amacıyla bu eğitimi almalıdır. Bu eğitimde finansman ekiplerinin gelişimi amacıyla kredinin tanımı ve çeşitleri, her bir kredinin özellikleri, kullanım süreçleri ve takibi, banka ile kredi ilişkilerinin yönetimi gibi hususlar ele alınacaktır. Eğitimde ayrıca katılımcı kitlesinin talepleri doğrultusunda kendi yapılarına uyumlu simüle bir bilanço üzerinden kredi çalışması yapılabilecektir.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre3 gün

Portföy Yönetimi

Bu eğitimde amaçlanan katılımcılara portföy yönetiminin temellerini tanıtmaktır. Portföy yönetiminin temel kavramlarının yanısıra portföy yönetiminde kullanılan temel matematik bilgisi verilecektir. Amaçlanan sadece yatırım başlığı altında portföy yönetiminn incelenmesinin yanında şirketler finansmanı alanına giren proje yönetiminde de portföy yönetiminin temellerinin nasıl kullanılacağının aktarılmasıdır. Kısıtlar altında doğru karar verebilme ve verilen kararları güncelleme yöntemleri üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda eğitimin amacı çalışma hayatında bilgisizlikten ya da yanlış bilgilenmeden kaynaklanan yerleşmiş uygulama hatalarının altını çizmek, katılımcıların bunların ayırdına varmalarını sağlamak ve sürekli gözardı edilen noktalara katılımcıların dikkatini çekmektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Şirketlerde Kredi Yönetimi

Reel Sektör firmaları bilançolarında hem aktif ve hem de pasif kalemlerini iyi yönetmek durumdadırlar. Kredi fiyatlaması piyasadaki aktif getirilerin bir parçasıdır ve doğru kredi politikasının oluşturulması üst yönetimi yönlendirebilecek kapasite ve nitelikde personel istihdamını şart kılar. Bu eğitimde kredilerin türleri, fiyatlamaları, firma açısından kredi kullanırken dikkat edilecek hususlar, kredi sözleşmeleri ve müzakeresi, her bir kredinin özellikleri, kullandırım süreçleri ve takibi, finansal kurumlar ile kredi ilişkilerinin yönetimi gibi hususlar ele alınacaktır. Yurt içinde ve dışında kredi fiyatları, finansman maliyeti, yatırım ve likidite yönetimi ilişkisinin kurulması arasındaki kavramsal ilişki de eğitimde incelenecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre3 gün

Temel Finansal Analiz Eğitimi

Finansal kurumların, kredi değerlendirmelerini yaparken, reel sektörden alınan mali tabloların öncelikle doğru kayıtlandığının kontrolü ve düzeltmelerini yapabilmesi ve bu belge ve bilgileri doğru yorumlayabilmesi çok önemlidir. Bunun için de hem genel müdürlük, hem de bölge müdürlüklerindeki krediler ekiplerinin, ayrıca kurumsal, ticari ve Kobi portföy yöneten şube çalışanlarının yeterli düzeyde finansal analiz bilgisine sahip olması gerekmektedir. Bu eğitimde ilgili personelin gelişimi amacıyla, şirket mali tablolarının nasıl analiz edileceği, analiz teknikleri ve yorumlaması üzerinde durulacaktır. Diğer yandan reel sektördeki firmaların da, finansman personelinin ve yönetim kadrosunun finansal analiz konusunu bilmesi, firmalarının mali durumunu daha iyi görebilmesi ve etkin finansal yönetim yapabilmelerini sağlayacaktır. Dolayısıyla bu eğitim aynı zamanda finansman ve muhasebe departmanları çalışanları ve şirket yönetimlerinde görev alanlar için de önemli katkı sağlayabilecek içeriktedir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Şirketlerde Finansal Dijital Dönüşüm: Nakit Yönetimi, Krediler, Hazine ve Finansal Risk Yönetimi

Günlük ve projekte nakit yönetimi, nakdi ve gayri-nakdi krediler, hazine yönetimi, finansal risk yönetimi, hedging karar analiz ve raporlamalarına ilişkin RiskActive yazılımları üzerinden dijital sunumlar yapılacaktır.

 • SeviyeOrta
 • Süre1 gün

Eğitmenlerimiz

RiskActive Academy olarak 9 eğitim liderine bağlı kendi alanında akademik ve profesyonel tecrübeye sahip 42 eğitmenden oluşan geniş bir ekibe sahibiz.

Dr. M. Barış Akçay

Finansal Risk Yönetimi Modelleme, Denetim ve Validasyon Eğitimleri Ekip Lideri

Güneş Kasap

Hazine ve Bilanço Yönetimi Ekip Lideri

Dr. Özge Yürükoğlu

Risk Yönetimi ve Basel Eğitimleri Lideri

Cahit Memiş

FinTech Eğitimleri Ekip Lideri

Prof. Dr. Haluk Levent

Ekonomi Eğitimleri Ekip Lideri

Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu

Bilanço ve Mali Analiz Eğitimleri Ekip Lideri

Mutlu Başaran

Finansal Yönetim Eğitimleri Ekip Lideri

Fulya Yıldırım

Rating Scoring ve Krediler Yönetimi Eğitimleri Ekip Lideri

Onur Durgungöl

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?