Hazine Yönetimi Eğitimleri

Şirketlerin önemli birimlerinden biri olan Hazine biriminin faaliyetleri ve kullandığı enstrümanlar hakkındaki eğitimler vermekteyiz.

Diğer Reel Sektör Eğitimleri

Şirketlerde Nakit Yönetimi Uygulamaları

Bu eğitimin amacı, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin en temel süreçleri olan günlük nakit yönetimi ve nakit projeksiyonu konularında temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.devamını oku

 • Seviyeİleri
 • Süre2 gün

Şirketlerde Günlük Nakit Yönetimi ve Süreçlerin Otomasyonu

Bu eğitimin amacı, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin en temel süreçleri olan günlük nakit yönetimi konusunda temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Para, Döviz ve Sermaye Piyasaları & Global Para Hareketleri

"Para, Döviz ve Sermaye Piyasaları" eğitiminin amacı; bu piyasaların özelliklerini, oyuncularını, düzenleyici kurumlarını, işleyiş mekanizmalarını ve birbirleri ile etkileşimlerini anlamak ve yorumlamaktır. Bu piyasaların anlaşılması ile birlikte bu piyasalarda alınıp satılan finansal enstrümanların da fiyatlandırılma ve çalışma mantığı daha iyi kavranacaktır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Şirketlerde Uygulamalı Kurumsal Hazine Yönetimi

“Şirketlerde İleri Düzey Hazine Yöneticisi” eğitimi, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin temel süreçleri olan “nakit yönetimi” , “banka ilişkileri”, “finansal risk yönetimi” ve “fonlama” konularında temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlayan uygulamalı bir eğitimdir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi

Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin işlem gördüğü piyasalar, hazine ihaleleri, fiyatlama dinamikleri, risk parametreleri ve yatırım kararlarının alınması hakkında excel uygulamalarla zenginleştirilmiş kapsamlı bir eğitimdir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Hazine İşlemlerinde Değerleme, Kârlılık Hesaplamaları ve Raporlamalar

“Bankalarda Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması ve Denetimi” eğitimi, hazine birimlerinin ve bu birimlerce yapılan işlemlerin denetlenmesi, fiyatlamaların validasyonu, karlılık incelemeleri, muhasebe uygulamaları, data sağlayıcıların kullanımı ve süreçsel incelemelerin en uygun şekilde yapılabilmesi için kapsamlı ve uygulamalı bir çalışma seti sunmaktadır.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Şirketlerde Hazine Sistemlerinin Kurulumu ve ERP Entegrasyonları

Şirketlerde nakit ve kredi yönetimi, risk yönetimi, riskin transferi için yapılan türev işlemler, spekülasyon amacı ile yapılan türev işlemler, tahvil-bono ihraçları, tahvil-bono ve fon yatırımları genel anlamda hazine fonksiyonlarını oluşturur. Şirket hazinelerinin bu süreci otomatize etmesi için kurulması gereken altyapı sistemler ile bu sistemlerin ERP sistemlerine nasıl entegre edilmesi gerektiği bu eğitimin ana konusudur.devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Şirketlerde Hazine İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Bir şirket bünyesinde yapılmakta olan tüm türev işlemlerin fiyalama methodolojilerinin, validasyonlarının ve denetim tekniklerinin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.

 • Seviyeİleri
 • Süre1 gün

Volatilite Modelleme Teknikleri

Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?devamını oku

 • SeviyeOrta
 • Süre2 gün

Türkiye'de ve Dünyada Makroekonomik İndikatörlerin Yorumlanması

Bu eğitim, genel ekonomi yaklaşımları üzerinden, Türkiye ekonomisi ve dünyada makroekonomik göstergelerin detaylarını incelemektedir. Makroekonomik indikatörler ile ilgili temel kavramları ve güncel verileri ortaya koyan bu eğitim pratik ve güncel gelişmeler ide dikkate alınarak, katılımcıların makroekonomik indikatörleri güncel olaylar ile birlikte ele almayı hedeflenmektedir. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

Finansal Piyasalardaki Gelişmeleri Anlamak ve Yorumlamak

Bu eğitim, Türkiye ve uluslararası finans piyasaları ile ilgili temel kavramların ve verilerin pratik ve güncel gelişmeler dikkate alınarak katılımcıları aktarılmasını hedeflenmektedir. Bu amaç ile bir yurtiçi piyasa ve bir de uluslararası piyasa koşulları üzerine vaka analizleri sunulmaktadır. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre1 gün

IFRS-9 Finansal Araçların Sınıflandırması, Değer Düşüklüğü ve İşletmelere Etkisi

Bu eğitimin amacı IFRS-9'da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve değer düşüklüğüne ilişkin standartların katılımcılar tarafından anlaşılması ve bu standartların işletmelerinhazine yönetimi, bilanço yönetimi gibi alanlarda etkisinin incelenmesidir. IFRS-9 muhasebeleştirme ve finansal raporlama odaklı çıkartılan prensipler ve standartlar içermesine rağmen, işletmelerin yapacağı finansal yatırımları, elinde bulunduracağı nakit varlıkları ve sermayeyi, finansal araçların değerlemesi, karşılık ayırma gibi hususları doğrudan etkilediğinden IFRS-9’un getirdiklerinin, şirket personelinden şirketin üst düzey yöneticilerine kadar anlaşılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili şirket yönetici ve personelinin IFRS-9’un getirdikleri ve şirketlerin hazine ve bilanço yönetimleri üzerindeki etkisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

IFRS-9 Hedge Muhasebesi

Bu eğitimde işletmelerin maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku

 • SeviyeTemel
 • Süre2 gün

Eğitmenlerimiz

RiskActive Academy olarak 9 eğitim liderine bağlı kendi alanında akademik ve profesyonel tecrübeye sahip 42 eğitmenden oluşan geniş bir ekibe sahibiz.

Dr. M. Barış Akçay

Finansal Risk Yönetimi Modelleme, Denetim ve Validasyon Eğitimleri Ekip Lideri

Güneş Kasap

Hazine ve Bilanço Yönetimi Ekip Lideri

Dr. Özge Yürükoğlu

Risk Yönetimi ve Basel Eğitimleri Lideri

Cahit Memiş

FinTech Eğitimleri Ekip Lideri

Prof. Dr. Haluk Levent

Ekonomi Eğitimleri Ekip Lideri

Prof. Dr. Yaman Ömer Erzurumlu

Bilanço ve Mali Analiz Eğitimleri Ekip Lideri

Mutlu Başaran

Finansal Yönetim Eğitimleri Ekip Lideri

Fulya Yıldırım

Rating Scoring ve Krediler Yönetimi Eğitimleri Ekip Lideri

Onur Durgungöl

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?